Wederzijdse verwachtingen

Artikel 1

1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: BB&S Noorderpoort B.V., Postbus 8006, 5901 AA Venlo.               

Kamer van Koophandel 56232284.

btw-nummer  852032390

1.2 Onder cliënt wordt verstaan: een persoon waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld of een persoon met wie BB&S Noorderpoort een overeenkomst heeft gesloten.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen cliënt en opdrachtnemer.

2.2 Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is er een klachtenreglement ter beschikking.

2.3 De opdrachtnemer verklaart dat hij bij zijn taakvervulling waar mogelijk uitgaat van de levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond van de cliënt.

2.4 De opdrachtnemer verklaart dat hij bij zijn taakvervulling, waar mogelijk, de zelfredzaamheid van de cliënt bevordert.

 

Artikel 3. Geheimhoudingsverplichting en gegevens verstrekking

3.1 Gegevens van cliënt worden opgenomen in het geautomatiseerd systeem van opdrachtnemer.

3.2 Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing.

3.3 Opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk behandeld wordt.

 

Artikel 4. Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliënt worden gedaan

4.1 De werkzaamheden voor bewindvoering worden gedaan volgens de richtlijnen voor bewindvoerder/mentor van het LOVCK.

4.2 Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en/of waar gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen.

 

Artikel 5. Verplichtingen cliënt

5.1 Cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven, schulden en alle lopende betalingsverplichtingen evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op naam zijn gesteld.

5.2 Cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer per direct aan opdrachtnemer mee te delen.

5.3 Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven. Een beschermingsbewind maakt cliënt niet handelingsonbekwaam. Bij onder curatele stelling is de cliënt handelingsonbekwaam en mag alleen handelen in overleg met de curator

5.4 Cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om GEEN (nieuwe) schulden te laten ontstaan.

5.5 Voor het aangaan van financiële verplichtingen moet cliënt vooraf toestemming aanvragen bij opdrachtnemer. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een rood stand op een bankrekening en/of girorekening.

5.6 De opdrachtnemer stelt in samenspraak met cliënt een budgetplan op.

De inkomsten en uitgaven vormen hiervoor de basis.

5.7 Bij het opstellen van dit overzicht dienen inkomsten en uitgaven van cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Zodra er voldoende saldo op de beheerrekening staat worden met voorrang alle vaste lasten betaald, het resterende saldo wordt gereserveerd voor leefgeld en reserveringen.

5.8 Cliënt zorgt ervoor dat alle relevante correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt alle instanties waar cliënt een financiële relatie mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.

5.9 Er zal door cliënt, op welke manier dan ook, geen belediging, dreiging of andere soortgelijke gedragsuiting naar opdrachtnemer en/of medewerkers gedaan worden.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het ter zake met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar overeengekomen eigen risico.

6.2 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten /producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen.

6.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer door het verzwijgen van relevante informatie door cliënt, schade wordt geleden door cliënt. Ook is iedere aansprakelijkheid van opdrachtgever uitgesloten indien cliënt verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming van opdrachtnemer.

 

Artikel 7 Kosten

7.1 Het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren  (LOVCK) heeft de tarieven en taken vastgesteld zoals die voor professionele beschermingsbewind en mentoren gelden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met een door de Minister van Justitie vastgesteld percentage. De op dat moment vastgestelde tarieven worden door BB&S Noorderpoort gehanteerd.

7.2 Werkzaamheden die niet onder de standaard taken vallen zullen in rekening worden gebracht voor een door het LOVCK vastgesteld uurtarief. Cliënt zal van te voren worden ingelicht indien er bijkomende werkzaamheden zijn.

7.3 Inkomens- en situatie afhankelijk zal een aanvraag vergoeding middels bijzondere bijstand van de bewindvoerdersvergoeding bij de betreffende gemeente worden ingediend.

 

Artikel 8. Bankrekeningen

8.1 Na de uitspraak van de rechtbank tot onderbewindstelling, zal opdrachtnemer een bankrekening openen op naam van rechthebbende. De rekening wordt beheerd door opdrachtnemer. Er wordt een leefgeldrekening gekoppeld aan de beheerrekening van de cliënt.

8.2 Alle inkomsten en uitgaven worden beheerd door opdrachtnemer. Het leefgeld zal worden overgemaakt op de leefgeldrekening.

8.3 Opdrachtnemer werkt volgens de wettelijke bepalingen en regels zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummers bij de bank

8.4 Bankkosten van de rekeningnummer(s) komen voor rekening van cliënt.

 

Artikel 9. Klachten reglement

9.1 Indien er klachten of bezwaren zijn tegen opdrachtnemer en/of medewerkers dient gehandeld te worden volgens de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde klachtenreglement.

9.2 Het klachtenreglement wordt bij cliënt achtergelaten na het intakegesprek

 

Artikel 10. Opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder

10.1 Een verzoek tot opheffing van het bewind/mentorschap of wijziging bewindvoerder/mentor kan worden ingediend bij de verantwoordelijke rechtbank. De rechter zal vervolgens beoordelen of er wordt overgegaan tot opheffing van het bewind/mentorschap dan wel een wijziging bewindvoerder/mentor.

 

Artikel 11. Wijzigingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden

11.1 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënt stellen wij hiervan schriftelijk op de hoogte.

11.2 Indien cliënt niet kan instemmen met de wijzigingen of aanvulling, dient cliënt dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de termijn wordt cliënt geacht in te stemmen met de aanvulling of wijziging.

11.3 Deze Algemene voorwaarden treedt in werking op 01-01-2020 en gelden tot wijziging of aanvulling op deze voorwaarden.

 

Klachtenprocedure

Dien uw klacht mondeling in bij de bewindvoerder/mentor.

Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen met een heldere onderbouwing van uw standpunt.

Uw klacht wordt geregistreerd in een klachtenregister.

Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord.

Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord kunt u uw klacht neerleggen bij de Kantonrechter.

Vanaf dat moment worden de klachten behandeld conform de reglementen en procedures van de rechtbank.